CONTRACTE DE COMPROMÍS ENTRE CLUB CICLISTA ARTANENC I CORREDOR

REUNITS

D’UNA PART: 

Joan Danús Jaume, amb DNI 41535144L i domicili a C/GRAN VIA DE LA CONSTITUCIÓ, 61, Artà (07570), Illes Balears.

En qualitat de president del Club Ciclista Artanenc, amb domicili a C/TREN, 4, Artà (07570), Illes Balears. Amb telèfon de contacte 627400573 i correu electrònic info@ccartanenc.cat.

I D’ALTRA PART:

El corredor sotasignant.

DECLAREN

Que desitjant ambdues parts reunir els requisits i condicions per ells establerts, de comú acord, convenen en subscriure’s al present document, subjecte a les següents.

CLÀUSULES

PRIMERA.- El present document té per objecte regular l’activitat esportiva del/de la sol·licitant en el ciclisme de competició i en la modalitat de carretera, baix la supervisió i cobertura tècnic-esportiva del Club Ciclista Artanenc (Club en endavant).

L’esportista s’obliga expressament a realitzar l’esmentada activitat esportiva amb el compromís que correspon a les seves condicions físiques i tècniques personals, així com a la seva categoria i, d’acord a la legislació i la reglamentació tècnica vigent de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme i de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (FCIB en endavant), així com a les instruccions dels representants del Club.

SEGONA.- El present acord tindrà una durada d’un any com a màxim, començant la seva vigència el dia 1 de gener de 2024 i finalitzant el 31 de desembre del mateix any. Ambdues parts, de comú acord, podran prorrogar el mateix per la següent temporada, abans o al venciment del termini a dalt pactat.

TERCERA.- El Club, mitjançant el present acord, es compromet a facilitar a l’esportista l’ajut tècnic i personal necessari per al desenvolupament de l’activitat. L’esportista, a partir de la vigència del present document, quedarà sota les ordres tècniques i esportives del Club, acatant quantes disposicions li comuniqui el mateix,  directament o a través del seu director esportiu i en referència a la seva preparació física i participació en competició.

QUARTA.- L’esportista es compromet a tenir una participació* de, com a mínim, un 20% de les proves del calendari de la FCIB i, a més, a fer tot el possible per participar al campionat autonòmic de la modalitat corresponent. Donat el cas que l’esportista no arribi a aquest percentatge, perd el dret de continuar en l’equip de competició per a la pròxima temporada.

CINQUENA.- Donat el cas que l’esportista tengui una participació* superior al 50% de les proves del calendari de la FCIB, el Club es compromet a fer el retornament de l’import de la seva llicència, valorat en la quantitat de cent euros. Aquest retornament només es realitzarà si la intenció del corredor és la de prorrogar el contracte un any més, i aquest import es restarà de la quota de la temporada següent.

SISENA.- En cap cas l’esportista pot rescindir el contracte i passar a un altre equip sense conformitat del Club ni autorització prèvia de la FCIB, tret que l’equip es doni de baixa.
El Club podrà rescindir el contracte sense previ avís ni indemnització quan l’esportista sigui sancionat pel Comitè de Competició per falta greu o molt greu.
En qualsevol cas, l’esportista està obligat a retornar el material, propietat del club, que li hagi estat lliurat en dipòsit.

SETENA.- L’esportista té per obligació acudir a les competicions amb la roba de carrer oficial de l’Equip que li ha estat cedida i, durant la competició, a utilitzar la vestimenta oficial del Club Ciclista Artanenc. L’incumpliment d’aquesta clàusula pot ser motiu de rescissió del contracte per part del Club.

VUITENA.- L’esportista accepta abonar la quota de l’equip de competició del Club Ciclista Artanenc, igual a cent-cinquanta euros en els casos generals o dos-cents euros si el corredor demana la peça de roba “turbo”.

NOVENA.- Per tal de facilitar el pagament de la quota exigida a l’esportista, el Club posa a disposició d’aquest l’opció de realitzar-lo en varis pagaments fraccionats o, si l’esportista manifesta una raó justificada, de fer-ho de forma diferida.

DESENA.- L’esportista es compromet a conèixer, acceptar i respectar les normes que regeixen el Codi Ètic de l’equip del Club Ciclista Artanenc, en virtut de la qual cosa assumeix la responsabilitat legal i moral que es derivi de la transgressió a les mateixes. L’esportista formalitzarà el seu compromís i la seva subscripció al Codi Ètic firmant el present contracte. La subscripció d’aquest Codi Ètic és condició necessària per a la tramitació de la llicència federativa.

ONZENA.- Si el corredor ho sol·licita, es lliurarà una còpia d’aquest document a l’interessat.

DOTZENA.- En tot allò no pactat previst en el present compromís, cal atenir-se per les parts al que disposa la normativa tècnic-esportiva vigent, a la data de la seva signatura.

* La participació es calcula sumant el total de proves participades de l’esportista entre el total de proves de la seva modalitat presents en el calendari balear. Les proves d’altres modalitats en les que l’esportista hagi participat també sumaran com una prova normal.

I en prova de conformitat, el corredor signa el present document, en el lloc indicat sota aquestes línies.