CODI ÈTIC DEL CLUB CICLISTA ARTANENC

D’acord amb el que es disposa en el capítol XVIII dels Estatuts que regeixen el Club Ciclista Artanenc i en matèria d’infraccions de les regles de competició i de conducta esportiva que s’estableixen en la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, s’aprova el present Codi Ètic per regular la normativa i el procediment d’aquesta naturalesa per a l’equip de competició en concret i el Club Ciclista Artanenc en general.

CAPÍTOL I. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1. Àmbit material

 1. El Codi Ètic de Club Ciclista Artanenc s’aplicarà a totes aquelles conductes que puguin perjudicar la reputació de la competició federada de l’equip, particularment quan es tracti de comportaments il·legals, immorals o mancats de principis ètics i d’actuacions generadores de violència, racisme, xenofòbia i intolerància en l’esport.
 2. Qualsevol referència en el present Codi a l’esport del ciclisme, s’entén aplicable a qualsevol de les disciplines esportives en què està estructurat i pel que fa a les seves competicions masculines i femenines.

Article 2. Àmbit subjectiu

 1. El present Codi és aplicable a totes les persones integrades en l’equip de competició del Club Ciclista Artanenc que participin en les activitats esportives organitzades pel mateix i, en particular, sobre els ciclistes que, estant federats, desenvolupin activitats tècniques o esportives en l’àmbit del ciclisme balear.
 2. En tots els supòsits del present Codi en què es faci esment a persones físiques, s’entendran indistintament referits homes i dones, ja que el respecte a la igualtat de gènere constitueix nota característica del mateix.

Article 3. Àmbit temporal

 1. El present Codi s’aplicarà a tota conducta regulada en el mateix, duta a terme des del moment de la seva entrada en vigor.

CAPÍTOL II. OBJECTIUS DEL CODI ÈTIC

Article 4. Objectius del codi ètic del Club Ciclista Artanenc

 1. El Codi pretén essencialment promocionar i preservar l’ètica en l’esport i en el ciclisme i, més concretament, dins el propi equip de competició.
 2. L’esportivitat és una concepció de l’esport que transcendeix del pur compliment de les regles esportives per situar-se en un entorn de respecte i consideració a l’adversari. Per això, en acceptar i subscriure aquest Codi s’adquireix el compromís d’acomplir tots els aspectes del seu articulat.
 3. Els objectius prioritaris del present Codi són els següents:
  1. Protegir la dignitat de les persones.
  2. Assegurar la correcta pràctica de l’esport del ciclisme.
  3. Vetllar sempre pels principis d’honor i esperit esportiu, així com respectar els principis del bé comú, honestedat, lleialtat, equitat i eficiència, amb l’objecte de fer de la cultura física l’esport, un instrument o eina necessària per a la formació integral dels ciclistes.
  4. Promoure el tracte personal, igualitari, digne, cordial i tolerant, rebutjant qualsevol influència de desitjos, intencions o interessos particulars de qui exerceixi una posició d’autoritat.
  5. Fer prevaldre els objectius de l’equip per davant dels interessos personals, encara que això signifiqui en alguns casos haver de sacrificar-se per algun dels companys.
  6. Evitar la discriminació per motius de raça, gènere, nacionalitat, religió, opinió política, estat civil, orientació sexual o discapacitat.
  7. Contribuir a la creació d’un entorn esportiu sense dopatge per a tots els esportistes.
  8. Cooperar per evitar qualsevol pràctica que generi danys mentals o físics, qualsevol tipus d’assetjament o comportaments humiliants, intimidatoris o insultants.
  9. Desenvolupar activitats esportives amb integritat, mantenir una conducta personal irreprotxable i evitar qualsevol comportament o acció real que pugui perjudicar la integritat de l’esport del ciclisme i la reputació del Club Ciclista Artanenc.
  10. Respectar les instal·lacions dels clubs privats i/o les públiques, el seu mobiliari i material educatiu-esportiu, així com les pertinences dels altres.
  11. Prevenir les conductes antiesportives comeses per les persones sotmeses a aquest Codi, en les seves relacions entre si i amb els membres de la comunitat esportiva en general.

CAPÍTOL III. PRINCIPIS GENERALS I VALORS

Article 5. Principis Generals del Codi Ètic

Totes les persones i entitats sotmeses al present Codi tindran com a principis generals:

 1. Ser conscients de la importància de la seva funció en la pràctica esportiva i de les obligacions i responsabilitats concurrents.
 2. Respectar els Estatuts i reglaments federatius i qualsevol altra disposició o acord dels òrgans de govern del Club Ciclista Artanenc, així com la normativa esportiva d’àmbit autonòmic, estatal i internacional que sigui aplicable.
 3. Complir disciplinadament les resolucions, sancions o altres mesures disciplinàries que hagin estat preses reglamentàriament pels òrgans competents, podent utilitzar el sistema de recursos especificat en la normativa d’aplicació.
 4. Expressar les queixes o reclamacions de manera que s’ajustin a les normes generalment acceptades de correcció, pressuposant la respectabilitat i la bona fe dels òrgans federatius competents.
 5. Donar suport a la modificació dels reglaments per tal d’atendre les necessitats específiques dels ciclistes i per a la implantació de bones conductes esportives en la competició federada.
 6. Garantir la salut del ciclista i la funció recreativa de l’esport del ciclisme.
 7. Mantenir una conducta respectuosa, disciplinada i solidària, tant en la competició com en l’entrenament, contribuint amb l’esforç individual i col·lectiu a que l’esport del ciclisme expressi en tot moment un missatge educatiu, de solidaritat i de pau, i garantir el respecte, la protecció i la salvaguarda dels drets personals dels altres participants en la competició federada.
 8. Mostrar una actitud de cooperació i suport amb els organitzadors de les competicions i activitats oficials i usar adequadament en cadascuna d’elles els mitjans i recursos posats a la seva disposició.
 9. Mantenir en tot moment una posició d’enèrgic rebuig a tota conducta que promogui, estimuli o protegeixi l’ús de substàncies il·legals en la pràctica esportiva.
 10. Defensar els principis de la moral i l’ètica esportiva a partir de l’exemple personal, assumint una postura enèrgica i intransigent davant de qualsevol forma de corrupció, deshonestedat o fanatisme que pugui sorgir en el si de les competicions o activitats oficials.
 11. Impedir qualsevol tipus d’assetjament, entenent com a tal una sèrie d’agressions, coercions o amenaces sistemàtiques i reiterades dirigides contra una persona, i destinades a aïllar o excloure aquesta persona.
 12. Desenvolupar els sentiments de companyonia i solidaritat entre els companys, entrenadors, tècnics, delegats, àrbitres i directius que s’expressin en el més absolut respecte a les persones i a les institucions.
 13. Respectar el material esportiu i les instal·lacions esportives per part de les persones subjectes a aquest Codi.
 14. Evitar ridiculitzar esportistes, adversaris o companys, i impedir que es falti el respecte als equips contraris, acompanyants, àrbitres i resta de participants en la competició federada.

Article 6. Valors intrínsecs a l’Ètica Esportiva

 1. Lleialtat amb els companys, entrenadors, personal tècnic i auxiliar del club, rivals, àrbitres i entitats subjectes a aquest Codi.
 2. Respecte a tots els participants en les competicions esportives.
 3. Acceptació de les diferències i tolerància a diversos punts de vista i pensaments diferents i actituds dels adversaris.
 4. Integritat i honestedat, evitant qualsevol indici de corrupció i frau en l’esport del ciclisme.
 5. Responsabilitat, complint les obligacions establertes per les normatives esportives.
 6. Esforç, generositat i afany de superació, donant el màxim de cada un i demostrant ganes d’aprendre i d’ajudar els altres.
 7. Perseverança per aconseguir fites malgrat les adversitats.
 8. Solidaritat, cooperació, companyonia i esperit d’equip, per aconseguir els objectius de forma conjunta.
 9. Compromís per demostrar les bondats de la pràctica del ciclisme als companys, rivals i entitats involucrades.
 10. Transparència en la gestió per a obtenir èxits esportius i complir amb els requeriments dels òrgans federatius competents.
 11. Disciplina per acceptar i complir estrictament amb el que estableixen les normatives i resolucions dels òrgans competents esportius.
 12. Autoestima i hàbits saludables de vida, intrínsecs a la pràctica de l’esport del ciclisme.
 13. Sentit de pertinença a l’entitat en què s’ha obtingut la llicència federativa.
 14. Esperit crític i constructiu, per aprendre dels errors propis i dels altres.
 15. Respecte al medi ambient mitjançant l’ús de pràctiques sostenibles.

CAPÍTOL IV. CONDUCTES ANTIESPORTIVES

Article 7. Relació de conductes antiesportives

En forma enunciativa i no limitadora, les conductes antiesportives que contravenen el present Codi són les següents:

 1. La comissió de faltes de respecte entre les persones sotmeses al Codi Ètic.
 2. L’ús de llenguatge, expressions, gestos i/o gestos indecorosos, altius, obscens, inapropiats, ofensius al pudor públic i contraris a la moral, encara que no estiguin dirigits a algú en particular.
 3. L’emissió en públic o xarxes socials de declaracions falses, tendencioses o atemptatòries sense fonament contra qualsevol de les persones i entitats sotmeses al present Codi.
 4. El tracte a les persones sotmeses a aquest Codi, en desigualtat de condicions i oportunitats, de manera inequitativa o amb actituds violentes, racistes, xenòfobes o intolerants, dins el context de l’activitat esportiva, independentment del seu gènere, raça, lloc d’origen, condicions color, orientació sexual, religió, creences polítiques i filosòfiques, estat socioeconòmic, estat civil, o qualsevol altra condició.
 5. L’ús de mètodes de formació i preparació inadequats en termes de seguretat i benestar en detriment dels ciclistes en les disciplines esportives corresponents.
 6. Fer cas omís de les opinions dels especialistes de l’esport relacionades amb el comportament, rendiment i accions dels esportistes.
 7. La presentació intencionada de qualsevol títol o document alterat o falsificat per tal d’intentar acreditar qualsevol informació rellevant contrària a la realitat.
 8. Qualsevol conducta dirigida a facilitar, influir, promoure, oferir o acceptar regals o estímuls amb la finalitat d’obtenir un benefici econòmic o esportiu per a si mateix o per a tercers.
 9. Les conductes dirigides a determinar mitjançant preu, intimidació o simples acords el resultat d’una prova o competició.
 10. Relacionar-se en perjudici de la seva activitat esportiva amb persones físiques o jurídiques que desenvolupin activitats no lícites.
 11. L’acceptació de comissions il·legals o promeses de rebre-les, ja sigui en benefici propi o d’intermediaris, per motiu de la pràctica esportiva.
 12. Qualsevol actuació en el recinte esportiu de les persones sotmeses al present Codi que sigui contrària als bons costums, la dignitat i integritat de les persones, les seves garanties constitucionals o als seus drets fonamentals, amb intenció d’ocasionar danys físics o morals.
 13. L’ús de substàncies prohibides i mètodes no permesos en les normatives dictades per les autoritats competents nacionals i internacionals en matèria esportiva.
 14. La negativa del/de la ciclista a sotmetre’s al control antidopatge, en ser això requerit per qualsevol dels organismes competents.
 15. La incitació a l’ús, consum, venda, fabricació i distribució de substàncies prohibides i/o mètodes no reglamentaris.
 16. Utilitzar els recursos econòmics de les entitats sotmeses a aquest Codi de manera inadequada i irresponsable o per a fins personals o diferents als autoritzats.
 17. La generació de danys amb intenció dolosa en les instal·lacions on se celebri una competició o una activitat esportiva, incloent els materials i accessoris propis de la mateixa.
 18. La revelació d’informació considerada com a confidencial, amb la intenció que sigui utilitzada de manera dolosa o intencionada, en profit d’algú o per danyar la reputació d’alguna persona o entitat.
 19. Qualsevol actuació contra les Autoritats esportives, menystenint els principis de rectitud, honradesa i bona fe.
 20. Tota actuació de les persones subjectes al present Codi dirigida a promoure, provocar, tolerar, encoratjar, no reprimir o permetre la pràctica de bromes, en la mesura que atemptin contra el pudor, els bons costums, la convivència sana, la integritat emocional o sexual dels esportistes, particularment durant la minoria d’edat.
 21. Actuar o fomentar actuacions relacionades amb la violència, racisme, xenofòbia i intolerància.
 22. La manca de cooperació de les parts implicades en els expedients relacionats amb l’incompliment del Codi Ètic.

CAPÍTOL V. APLICACIÓ DEL CODI ÈTIC ALS/LES ESPORTISTES

Article 8. Deures i obligacions

A més dels principis generals del present Codi esmentats, els esportistes han de complir les següents obligacions:

 1. Participar en les competicions esportives moguts per un esperit pur d’esportivitat i èxits esportius.
 2. Acreditar un comportament exemplar que serveixi de model a tots els altres actors del món del ciclisme, en especial als ciclistes menors d’edat.
 3. Reprovar les actituds favorables a la violència, el racisme, xenofòbia i intolerància.
 4. No fomentar la violència en la competició esportiva ni provocar amb gestos despectius o contraris al decòrum i bon ordre esportiu.
 5. No agredir verbal o físicament i no respondre agressivament a possibles provocacions.
 6. Respectar la integritat dels adversaris i no provocar-los danys o lesions físiques intencionades.
 7. Acceptar les disculpes dels rivals i no menysprear-los.
 8. Evitar traslladar a l’àmbit esportiu les baralles personals.
 9. Adoptar personalment una actitud contrària a la deslleialtat de tercers.
 10. Conservar les instal·lacions esportives i el material emprat en la pràctica esportiva, fent bon ús d’elles.
 11. Respectar els entrenadors i companys de l’equip.
 12. No seguir instruccions il·legals que incompleixin el Codi Ètic.
 13. No enganyar ni aprofitar-se de circumstàncies extraesportives per a obtenir un benefici esportiu.
 14. No ajudar o donar suport a altres esportistes perquè treguin avantatges il·lícites o injustes i notificar als seus responsables qualsevol incompliment d’aquest principi.
 15. Denunciar aquells comportaments que acreditin adulteració de la competició pels conductes habilitats a l’efecte.
 16. Respectar la decisió final dels àrbitres i òrgans disciplinaris federatius, entenent que la protesta o l’incompliment de tals decisions posaria en perill les seves opcions de participació en les competicions i esdeveniments federatius.
 17. Conèixer la reglamentació aplicable a les competicions esportives en què participa.

CAPÍTOL VI. COMPLIMENT DEL CODI ÈTIC

Article 9. Subscripció del Codi Ètic

 1. Totes les persones a les quals es fa referència en l’article 2 del present Codi que participin de forma directa o indirecta en les activitats esportives en representació del Club Ciclista Artanenc, accepten i es comprometen a complir les normes que regeixen aquesta regulació, en virtut de la qual cosa assumeixen la responsabilitat legal i moral que es derivi de qualsevol transgressió a les mateixes, i reconeixen que el Comitè de Disciplina té dret i té l’obligació de garantir que en la pràctica del ciclisme federat sota la jurisdicció de la federació autonòmica prevalguin, per sobre de tot, els valors esportius, educatius, morals i ètics que promou i desenvolupa l’esport del ciclisme.
 2. Les persones sotmeses a aquest Codi formalitzaran el seu compromís amb el Codi Ètic mitjançant la subscripció del Contracte de Compromís entre l’esportista i el Club Ciclista Artanenc, comprometent-se a fomentar els valors humans, culturals, educatius del ciclisme.
 3. La subscripció d’aquest Codi Ètic és condició necessària per a la tramitació de la llicència esportiva expedida per la federació i aquesta condició és exigible a totes les persones sotmeses al Codi, incloent-hi els representants legals dels menors d’edat.

Article 10. Avaluació del compliment del Codi Ètic.

 1. El director tècnic en primera instància, i la Junta Directiva si escau, assumeix les funcions de Comitè de Disciplina del Club Ciclista Artanenc, i serà l’encarregat d’exercir la potestat disciplinària sobre tots els corredors i les corredores del Club.
 2. Es consideraran com a faltes o infraccions les accions o omissions que contravinguin les normes recollides en el present Codi, en el Reglament de Règim Intern i en la resta de la legislació vigent que sigui d’aplicació, i es classificaran en lleus, greus i molt greus.
 3. Tindran caràcter de lleus les faltes que contravinguin les normes relatives al desenvolupament de les activitats, recollides en el Codi.
 4. Es consideraran faltes greus:
 5. La reiteració en dues ocasions o més de qualsevol falta lleu, durant un període de tres mesos.
 6. Les faltes de respecte o mostres de tracte denigrant sobre qualsevol dels integrants del Club.
 7. Qualsevol comportament dut a terme durant el desenvolupament de les activitats del Club que es pugui considerar indecorós o inadequat per a la seva imatge.
 8. Aquelles accions que generin perjudici o danyin la imatge del Club o dels seus patrocinadors i col·laboradors.
 9. Es consideraran com a falta molt greus:
 10. La reiteració, en dues ocasions o més, de qualsevol falta greu durant un període de tres mesos.
 11. Qualsevol conducta lesiva o delictiva contra el patrimoni del Club o la integritat física de qualsevol dels seus membres.
 12. L’impagament de les quotes, en la quantia i termini que estableixi el Club.
 13. La provació d’ús o subministrament per part de l’esportista de substàncies prohibides i mètodes no permesos per la normativa vigent en matèria esportiva.

Article 11. Incompliment del Codi Ètic.

 1. Les sospites d’incompliment del Codi Ètic es canalitzaran d’acord amb les instruccions que estableixi el Comitè de Disciplina que regulin el procediment per tractar denúncies relacionades amb suposats incompliments.
 2. Les contravencions o incompliments del present Codi estaran subjectes a les sancions que en el mateix s’estableixen.
 3. En la imposició de sancions per part del Comitè de Disciplina es tindran en compte:
 4. La naturalesa i circumstàncies en què va tenir lloc la conducta contrària a les disposicions del Codi Ètic.
 5. Els danys que s’haguessin produït o puguin produir-se amb la conducta antiesportiva.
 6. Els elements que evidenciïn la intencionalitat de l’acció o omissió constitutiva de la conducta antiesportiva.
 7. Circumstàncies agreujants o atenuants de la conducta de l’entitat o del subjecte o subjectes infractors.
 8. La gravetat de la conducta.
 9. La reincidència de l’infractor o infractors
 10. L’ajuda i cooperació de l’infractor o infractors.
 11. El grau de responsabilitat de l’autor o autors de la conducta contrària a les disposicions del Codi.
 12. Es respectarà el principi de proporcionalitat.
 13. La competència per imposar sancions per la comissió de conductes que impliquin l’incompliment total o parcial del present Codi correspon en primera instància al Comitè Disciplinari del Club i, en el cas que pertoqui, als òrgans disciplinaris federatius.

Article 12. Dret a denunciar l’incompliment del Codi Ètic.

 1. Tota persona o entitat subjecta al present Codi podrà presentar una denúncia davant el Comitè de Disciplina sobre possibles contravencions o incompliment total o parcial del mateix.
 2. Les denúncies s’hauran de presentar per escrit, indicant les dades identificatives del denunciant i incloent els fets denunciats i els mitjans de prova disponibles.
 3. És requisit necessari l’aportació per part del denunciant d’un principi de prova sobre el fet denunciat.
 4. La presentació d’una denúncia no implica necessàriament la instrucció d’un procediment, i queda subjecta la incoació d’un expedient a l’admissibilitat de la denúncia.
 5. Es sancionarà la persona que presenti una denúncia contra una altra persona o entitat de les que se sàpiga que són innocents, amb la intenció de perjudicar la imatge i l’honor d’aquestes persones.

Article 13. Sancions.

S’estableixen les següents sancions per a cada tipus de falta, que seran aplicades pel Comitè de Disciplina, o els responsables de les activitats, en el cas de les faltes lleus:

 1. Faltes lleus: cridada d’atenció per escrit.
 2. Faltes greus: expulsió temporal del Club durant el període de temps que estimi el Comitè de Disciplina, que, en cap cas, serà superior a sis mesos.
 3. Faltes molt greus: expulsió definitiva del Club.